Franchise
Franchise Cégkereső
Franchise lehetőségek
Egyéb Szolgáltatás
Linkek
Rendezvények
 
Hírlevél 
Franchise vállalkozó

Franchise vállalkozó, vállakozás folyamata

A franchise ma már dinamikusan fejlôdô vállalkozási forma Magyarországon.
Ajánlatos azomban körültekintőnek lenni a franchise vállalkozás beindításának folyamatában, mert könnyen pórul járhatunk.
A folyamat lépéseit az ábra szemlélteti.

Franchise vállalkozás folyamata A vállalkozási feltételek

A franchise egy olyan hálózatépítô vállalkozási forma, amely egy szerzôdéses kapcsolattal indul. Ennek keretében a rendszergazda, azaz a franchise adója meghatározott idôre átadja a franchise-átvevôjének az eredményes üzletvitelhez szükséges jogokat, ismereteket, továbbá a kapcsolat idôtartama alatt elôsegíti és ellenôrzi a rendszer elôírásainak megfelelô átvevôi működést.

Az átvevô vállalkozás a franchise-hálózathoz való csatlakozás alkalmával rendszerint belépô díjat fizet az átadó vállalkozásnak. Ezen túl számos más kiadása is van, így többek között az adott vállalkozás profiljától függôen a boltberendezések, a számítástechnikai egységek stb. A belépôdíj fejében az átvevô különbözô értékű és tartalmú "árut" kap. Ez lehet "csak" a működési kézikönyvben összefoglalt üzletviteli ismeret (know how), de lehet akár egy teljes boltberendezés is. Értelemszerűen a tartalom függvényében a belépôdíj összege is változik 0-tól néhány 100 millió forintig.

Franchise vállakozási forma és a rendszergazda kiválasztása

A franchise-kínálatból történô átvevôi választás szempontjai igen változatosak. Meghatározó lehet a vállalkozó anyagi helyzete, a csatlakozással együtt járó befektetéssel szemben támasztott megtérülési elvárása, s nem utolsósorban szakmai érdeklôdése. E döntést alapvetôen befolyásolja az a tényezô is, hogy a csatlakozni kívánó által elérhetô helyen az adott rendszernek van-e hozzáférhetô kínálata, azaz a területet már nem vette-e meg egy másik átvevô. Ebben a fázisban figyelembe kell még vennie az átvevônek az átadó rá vonatkozó döntését is, hiszen a szerzôdéskötés elôtt a rendszergazda is megvizsgálja, hogy a jelentkezô megfelel-e az általa rögzített követelményeknek, azaz a rendszergazda elfogadja-e a vállalkozót a franchise-rendszer átvevôjeként.

Körültekintő tájékozódás

A választási döntések meghozatalához információk kellenek. Az átvevô elvileg egy rendszerismertetôbôl s egy annak tanulmányozását követô interjúból elegendô információt kap arról, hogy a rendszer mióta működik, az átvevôk működése milyen eredményes, vagy hol konzultálhat már működô átvevôvel. A döntéshez szükséges információk köre rendszerrôl rendszerre változhat, s nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a franchise-hálózathoz történô csatlakozás költségigénye, annál több információ kell a jó döntéshez. A jó rendszergazda potenciális átvevôjével - ha egyéb szempontok alapján ôt elfogadta - közös üzleti tervet készít az új egységre, amelynek teljesülését egyrészt ellenôrzi, másrészt folyamatosan segíti.

A szerzôdés

A franchise-szerzôdésekkel szemben támasztott minimum követelményeket a franchise-vállalkozások európai etikai kódexe 12 pontban foglalja össze, minimumként azonban szabályozni kell a felek jogait és kötelezettségeit. A franchise-szerzôdések esetében fontos a szerzôdés idôtartama, hiszen a jogokat az átvevô csak "kölcsönbe" kapja, lényegesek a szerzôdés megújítására vonatkozó elvek, az átruházás szabályai, valamint a folyamatos támogatás, amely egyben a rendszergazda kötelezettsége is lehet, és nem utolsósorban a szerzôdés felmondásának feltételei. Ez utóbbi a franchise esetében - bonyolult üzleti kapcsolatról lévén szó - különösen fontos rész.

A franchise-szerzôdés magyar jogrendnek és az európai etikai kódexnek való megfelelôségét a Magyar Franchise Szövetség minden tagja esetében vizsgálja. Így tehát, ha egy átvevô egy szövetségi taggal kíván szerzôdni, biztos lehet abban, hogy a szerzôdés megfelel a követelményeknek. A szövetség ezen túl abban is segít a jövôbeli franchise-átvevôknek, hogy díjmentesen minôsít olyan szerzôdéseket, amelyeket valaki nem egy szövetségi taggal kíván megkötni. Ezzel a franchise átvevô vállalkozások biztonságérzete növekedhet, minthogy a szövetség általában felhívja a figyelmet arra, hogy a számára kínált szerzôdésben melyek a kritikus pontok, esetleg mitôl erôfölényes a szerzôdés, vagy mely kötelezettségeket nem célszerű vállalni, esetleg a szerzôdés milyen más szempontból nem etikus.

Tapasztalatok

A franchise vállalkozásokkal kapcsolatban az elmúlt 12 év során összegyűlt tapasztalatok általában kedvezôk. A franchise népszerűsége mellett divatos is, ami káros következményekkel is együtt jár. Ez elsôsorban abban jelentkezik, hogy olyan vállalkozások is franchise-nak minôsítik magukat, amelyek nem elégítik ki a franchise vállalkozásokkal szemben támasztott követelményeket. Az egyik ki nem elégített követelmény a függetlenségbôl vezethetô le. A franchise definíciója szerint ugyanis az átadó és átvevô jogilag és pénzügyileg független két vállalkozás. Ha tehát az átadó úgy kíván átvevôjével szerzôdni, hogy egyidejűleg az átvevô vállalkozásában üzletrészt is kíván magának biztosítani, akkor figyelni kell, mert itt már közös vállalkozásról és nem franchise-rôl van szó.

Ugyancsak figyelni kell egyes népszerűtlen hálózatfejlesztési módszerek megtévesztô néven történô megjelenésére. Az utóbbi idôben ugyanis a Network Marketing vagy Multilevel Marketing vállalkozások "népi franchise", "mikrófranchise"-ként vagy "személyes franchise"-ként hirdetik magukat. E tekintetben csak az óvatosságot lehet ajánlani.

Felhasznált irodalom: (Ü&S Dr. Kiss István)